Privacy

W związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (powszechnie nazywanych RODO), pragniemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się również Polityką Prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Unicol Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rogatkowej 16A, 04-773 Warszawa, KRS: 0000442773, NIP: 9522122209, REGON: 146432048 .

II. Dane kontaktowe administratora danych – Unicol Polska

Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: (22) 615 20 99;
2. pod adresem e-mail: info@unicolpolska.pl;
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Unicol Polska Sp. Z o.o., ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
1. pod adresem e-mail: ksiegowosc@unicolpolska.pl;
2. pisemnie, na adres korespondencyjny Unicol Polska Sp. Z o.o., ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa

III. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Unicol Polska – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. spółki powiązane z Unicol Polska;
2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:
1. w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń;
2. w celu marketingu produktów i usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.

VII. Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
5. prawo do przenoszenia danych;
w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Unicol Polska: poprzez e-mail: info@unicolpolska.pl; telefonicznie: (22) 615 20 99; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.unicolpolska.pl
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Prawo do sprzeciwu

Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: info@unicolpolska.pl, telefonicznie: (22) 615 20 99.

IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Unicol Polska

 

Polityka Prywatności

Unicol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawieranie umów kupna – sprzedaży , zawierając te umowy i realizując je z udziałem Klientów lub osób fizycznych współpracujących z Klientami lub  działającymi w ich imieniu ( dalej, jako” Klienci”) chroni prawo do ich prywatności  i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, z późn.zm. ( dalej, jako “Ustawa) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako “RODO”)   wprowadza niniejszą politykę prywatności  (dalej: „Polityka Prywatności”).

 1. Postanowienia ogólne

1.1.            Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest spółka pod firmą Unicol Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000442773, posiadająca NIP 9522122209, REGON 146432048 ( dalej, jako “Administrator”) .

1.2.            Z Administratorem  można się skontaktować: telefonicznie: (22) 615 20 99; pod adresem e-mail info@unicolpolska.pl; pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Unicol Polska Sp. Z o.o., ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa.

1.3.            Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: ksiegowosc@unicolpolska.pl; pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Unicol Polska sp. z o.o., ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa.

1.4.            Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta

2.1.          Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane :

 1. a)     w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym  zakupu towarów oraz realizacji zawartych umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów , przy czym niepodanie danych osobowych przez  Klienta w ww. celu uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b)    na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług  interesujących Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta  (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
 3. c)     na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Klienta oraz możliwe na podstawie zgody Klienta  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. d)    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem  danych osobowych Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. e)     w celu spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator  podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
 6. f)     w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych.

2.2.          Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych  w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

2.3.          Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim  zapewniających,  stosowanie  adekwatnych środki bezpieczeństwa.

2.4.          Odbiorcami danych  osobowych Klienta mogą być:

 1. a)     spółki powiązane z Administratorem;
 2. b)    podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);( to wynika z przepisów);
 3. c)     podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. d)    podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator  współpracuje.

2.5.          Administrator  nie przekazuje  danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2.6.          Okres przechowywania i przetwarzania  danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania . Administrator  będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

 1. a)     w celu wykonania usług, realizacji zawartych umów,  umów zakupu towarów – do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;
 2. b)    w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;
 3. c)     badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora  – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;
 4. d)    w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. e)     w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 6. f)     w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy,  następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

2.7.          Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. a)      prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem;
 2. b)      prawo do  wyrażenia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. c)      prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 4. d)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. e)      prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 6. f)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 7. g)      prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 8. h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

2.8.          W celu wykonania swoich praw Klient może  skierować odpowiednie żądanie pod adres email: info@unicolpolska.pl lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Administratora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora. Przed realizacją  uprawnień Klienta, Administrator musi go odpowiednio  zidentyfikować.

2.9.        Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

2.10.        Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (“ciasteczka”). Zapozanaj sięz naszą polityką prywatności. Akcetuję

Facebook
LinkedIn
default_instagram